Privacy (dutch)

De volgende aanwijzingen geven een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie over het thema ‘Bescherming van de privacy’ verwijzen wij naar de onder deze tekst vermelde privacybeleidsverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens u in het colofon van deze website terugvindt.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons ze meedeelt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier aangeeft. Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip, waarop de website wordt opgevraagd). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens worden verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen en voor de communicatie (bv. om uw contactaanvragen te beantwoorden).

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht kosteloos inlichtingen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U hebt bovendien het recht, de correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens te verlangen. Hierover en over nog andere vragen rond het thema ‘Bescherming van de privacy’ kunt u zich te allen tijde via het in het colofon aangegeven adres tot ons richten. Voor het overige hebt u het recht een klacht  in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders:

Tijdens het bezoek aan onze website kan uw sufgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in principe anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden getraceerd. U kunt tegen die analyse bezwaar maken of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacybeleidsverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van een bezwaar zullen wij u in deze privacybeleidsverklaring informeren.

Bescherming van de privacy:

De exploitanten van deze internetpagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de bescherming van de privacy en deze privacybeleidsverklaring. Wanneer u van deze website gebruik maakt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De onderhavige privacybeleidsverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze licht ook toe hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt. We vestigen er de aandacht op dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke – of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen of dergelijke) beslist.

Moespom N.V.
Laurent Verhelst
Killestraat 6
B-9220 Moerzeke

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter vervulling van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een courant, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dat alleen voor zover dit technisch realiseerbaar is.

SSL- en TLS-versleuteling:

Deze website maakt gebruik van een SSL- en TLS-versleuteling omwille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website zendt. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert en aan het slotsymbool in uw browserbalk. Wanneer de SSL- en TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens, die u aan ons overmaakt, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkering, schrapping

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst, hun ontvanger(s) en het doel daarvan en eventueel een recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Daarover en over nog andere vragen over het thema ‘Persoonsgegevens’ kunt u zich te allen tijde via het in het colofon aangegeven adres tot ons richten.

Bezwaar tegen reclamemails:

Tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hierbij bezwaar gemaakt. De exploitanten van de internetpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor, ingeval van de ongevraagde toezending van reclameboodschappen, bijvoorbeeld door spammails, juridische stappen te zetten.

Top